Atrakcje regionu świętokrzyskiego

Na ziemi świętokrzyskiej znajduje się kil­ka realizacji architektonicznych wymienia­nych we wszystkich książkach dotyczących dziejów polskiej historii sztuki. Znajdują się wśród nich dzieła z różnych epok, wymie­nimy tutaj tylko niektóre z nich. Wypada zacząć od romańskiej kolegiaty w Opato­wie z XII wieku, wzniesionej z precyzyjnie ciosanych bloków piaskowca, ozdobionej fryzem przedstawiającym biegnące zwie­rzęta i czterolistne kwiaty. Miłośnicy zabyt­ków romańskich mogą się udać również do Tarczka czy do kościoła w Starej Zagości, należącego niegdyś do zakonu joannitów, zwanych też szpitalnikami. To na terenie województwa świętokrzyskiego znajdują się trzy najstarsze na ziemiach polskich opactwa cysterskie: w Jędrzejowie, Wą­chocku i Koprzywnicy, które obrazują fazę przejściową między romanizmem a goty­kiem. Warto wiedzieć, że kapitularz z Wą­chocka uchodzi za najpiękniejsze późno­romańskie wnętrze zachowane w Polsce. Na jednym z ciosów widnieje tam gmerk i podpis architekta Simona. Budowlą z prze­łomu dwóch epok jest również kościół Dominikanów w Sandomierzu o pięknym, podwójnym portalu, wzniesiony z wypala­nej na miejscu cegły,. Na uwagę turystów zasługują tzw. kościoły kazimierzowskie, zachwycamy się ratuszem ozdobionym re­nesansową attyką, przypisywaną Janowi Marii Padovano, w Staszowie oglądamy kopułową kaplicę Tęczyńskich, w Pińczo­wie kaplicę św. Anny – dzieło Santiego Gucciego, a w niewielkich Bejscach mauzoleum Firlejów (1593-1600) – jeden z najcen­niejszych przykładów manieryzmu w Pol­sce. Setki turystów przybywają co roku do wsi Ujazd, by zobaczyć tam ruiny ogrom­nego zamku Krzyżtopór, zaprojektowane­go przez włoskiego architekta Wawrzyńca Senesa dla Krzysztofa Ossolińskiego. Bu­dowla ta ma formę pałacu wbudowanego w pięcioboczną fortecę bastionową. We­dług przekazów miała tyle okien, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni, sal wiel­kich zaś tyle, ile miesięcy, a baszt tyle, ile jest kwartałów. Ten sam architekt jest autorem projektu znajdującej się w nie­dalekim Klimontowie fary, wzniesionej na planie elipsy w latach 1643-1650. Przeby­wając w krainie Baby Jagi, warto się udać do Tarłowa i zobaczyć tamtejszy kościół.  W jego fasadzie po raz pierwszy w Polsce użyto wolno stojących kolumn. W środku znajdują się unikatowe sztukaterie przed­stawiające taniec śmierci. Atrakcyjnie pre­zentuje się erem kamedulski w Rytwia­nach – wzniesiony jako drugi w Polsce. Ściany i sklepienie tutejszej świątyni są wypełnione pięknymi stiukami. Wizytówką regionu jest XVII-wieczny Pałac Biskupów w Kielcach.

Na terenie Kielecczyzny działał jeden z naj­wybitniejszych przedstawicieli tego nurtu sztuki w Polsce, Henryk Marconi, autor Łazienek w Busku-Zdroju oraz Pałacu Wie­lopolskich w Chrobrzy. W Świętokrzyskiem można podróżować Szlakiem Architektury Drewnianej, na którym znajduje się m.in. nakryty kopułą barokowy kościół św. Szcze­pana w Mnichowie – przykład naśladow­nictwa architektury murowanej w drewnie. Można tutaj spotkać również drewniane dwory, jak ten w Ludyni. Wszyscy zainte­resowani dawną zabudową wsi i miaste­czek regionu powinni się udać do Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni. Można się tam zapoznać z wy­glądem typowych chałup i zagród. Ciekawą realizacją architektoniczną ostat­nich lat jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, projekt pracowni Kulczyński Architekt z Warszawy i wnętrzu autorstwa Krzysztofa Langa. Budynek formą nawiązu­je do stawianych przez dzieci babek z piasku.

250848

image_gallery

20130421_Kielce_Palac_Biskupow_Krakowskich_3127

Sandomierz_kosciol_sw_Jakuba

 

Sprawdź naturalne rzęsy najwyższej jakości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *